වඩාත් හොඳ Class A ඈම්ප් ද, Class D ඈම්ප් ද?

ඈම්ප් සම්බන්ධව කතා කරද්දී කෙනෙකුට ගැටළුවක් වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ. වඩාත් හොඳ Class A ඈම්ප් ද, Class D ඈම්ප් ද? නැතිනම් Class A/B හෝ වෙනත් එකක් ද? මේ ලිපිය වෙන්වන්නේ ඒ පැටලිලිසහගත බව මගහැරගනීම සඳහායි.


September 4, 2018 0